1. Categorii de participare

 • Individual (adulți)
  • Puzzle: 500 de piese
  • Timpul maxim de rezolvare: 3 ore
  • Taxa de înscriere: 80 RON
 • Echipă (maxim 4 persoane, adulți sau copii peste 12 ani)
  • Puzzle: 1000 de piese
  • Timpul maxim de rezolvare: 3 ore
  • Taxa de înscriere pentru întreaga echipă: 120 RON
 • Family (maxim 2 adulți și 2 copii sub 12 ani)
  • Puzzle: 500 de piese
  • Timpul maxim de rezolvare: 3 ore
  • Taxa de înscriere pentru familie: 100 RON

2. Înscrieri
Participanții trebuie să se înscrie online prin completarea formularului de înscriere.
Taxa de înscriere trebuie plătită în avans pentru confirmarea participării cu cel puțin 48 ore înaintea evenimentului.

3. Desfășurarea concursului
Participanții primesc un spațiu dedicat pentru a rezolva puzzle-ul.
Utilizarea unor unelte suplimentare este permisă (ex. pensule, rulete).
Participantii pot comanda mâncare (pizza, burger, pui crispy, cartofi, etc) și băuturi (cafea, racoritoare, apa, etc) de la barul locației.
Fiecare echipă primește o sticlă de apă.

4. Timpul de rezolvare
Concurenții au 3 ore pentru a finaliza puzzle-ul.

5. Anunțarea câștigătorilor
Câștigătorii vor fi anunțați într-o festivitate de premiere imediat dupa finzalizarea concursului.
Se vor acorda premii pentru locurile 1, 2 și 3 în fiecare categorie.

6. Premii
Locul 1: Cupă, diplomă, 1 puzzle, voucher cadou de 300 RON la Colina Secret Garden.
Locul 2: Medalie, diplomă, 1 puzzle, voucher cadou de 200 RON la Colina Secret Garden.
Locul 3: Medalie, diplomă, 1 puzzle, voucher cadou de 100 RON la Colina Secret Garden.

7. Alte aspecte
7.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în scop legal și contractual.
7.2. Conform dispozițiilor Regulamentului (EU) 2016/679 părțile agreează următoarele definiții:
a. date cu caracter personal – „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”;
b. prelucrarea datelor cu caracter personal – „orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.
7.3. În conformitate cu normele Regulamentului organizatorul are calitatea de operator de date cu caracter personal.
7.4. Prin participarea la acest concurs, Participantul își exprimă consimțământul pentru ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în scopul declarat de Organizator.
7.5. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de prestarea serviciilor de către Organizator, reclamă-marketing-publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite, evaluarea gradului său de satisfacție. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele specificate, se va realiza numai în funcție de alegerile Participantului.
7.6. Organizatorul colectează de la Participant date cu caracter personal – nume și prenume, adresă de domiciliu, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, e-mail, număr de telefon, cont bancar și alte date pentru facturare – numai dacă sunt furnizate în mod voluntar.
7.7. Participantul recunoaște că anterior înscrierii sale la concurs i s-au adus la cunoștință drepturile pe care le are în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal și ce presupune fiecare dintre acestea:
a. Dreptul de acces – clientul are dreptul de a obține o confirmare din partea administratorului că prelucrează sau nu datele dvs., iar în caz afirmativ, să ofere acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
b. Dreptul la opoziție – vizează dreptul clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al administratorului;
c. Dreptul la rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
d. Dreptul la ștergerea datelor/dreptul de a fi uitat – se referă la dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în oricare dintre următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, neexistând un alt temei juridic pentru prelucrare, clientul se opune prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății internaționale
e. Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele situații: este contestată exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite administratorului verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar clientul le solicită pentru apărarea unui drept în instanță sau s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor sale.
7.8. Raportat la durata prelucrării datelor, acestea vor fi prelucrate 12 (doisprezece) luni, cu excepția datelor cu caracter personal incluse în documente pentru care legea prevede un anumit termen special. La expirarea duratei amintite, documentele se vor distruge de către Organizator.